نویسنده = سمانه شاکری
تاثیر میزان کشش و وسعت پوشانندگی کینزیوتیپ بر میزان گشتاور اکستانسوری زانو در افراد جوان سالم

دوره 6، شماره 4، آذر و دی 1396، صفحه 123-131

10.22037/jrm.2017.110564.1371

سمانه شاکری؛ خسرو خادمی کلانتری؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


بررسی اثر کینزیوتیپ بر قدرت عضلانی: مقاله مروری

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 271-282

10.22037/jrm.2017.1100309

سمانه شاکری؛ خسرو خادمی کلانتری؛ علیرضا اکبرزاده باغبان