نویسنده = ������������ �������� ����������
مروری بر مدل کاوا، کاربردها و محدودیت ها

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 249-255

10.22037/jrm.2017.1100339

بهزاد رحمانی پور؛ میترا خلف بیگی؛ نرگس شفارودی