نویسنده = ������������������ ���������������� ������