نویسنده = ���������� ����������
مقایسه وضعیت راستای ستون فقرات و لگن و عملکرد عضلات کف لگن در زنان با و بدون افتادگی احشاء لگنی

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 89-97

10.22037/jrm.2015.1100226

محبوبه همایون زاده آهنگر؛ فریده دهقان منشادی؛ شهناز برات؛ علیرضا اکبرزاده باغبان