نویسنده = ������������ ������
بررسی تکرار پذیری درون آزمونگر گونیامتر در حرکات فعال گردن در دختران جوان بدون علامت

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 57-64

10.22037/jrm.2015.1100223

سحر زمانی؛ فرشاد اخوتیان؛ صدیقه السادات نعیمی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان