نویسنده = ������������ ��������������
طراحی ابزار ارزیابی مهارتهای ارتباطی دانشجویان توانبخشی براساس مدل کارکف

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 49-56

10.22037/jrm.2015.1100222

نفیسه سادات شریعت زاده؛ سیدمهدی طباطبایی؛ حمیداله بهادر