نویسنده = ���������������� ������ ����������
بررسی تفاوت ضخامت لایه فیبر های عصبی شبکیه در دو چشم افراد آنیزومتروپ غیر آمبلیوپ و ارتباط آن با استرئوپسیس این افراد

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 107-115

10.22037/jrm.2015.1100181

فاطمه ویسکرمی؛ محمد قاسمی برومند؛ سید مرتضی انتظاری؛ سید مهدی طباطبایی