نویسنده = ������������������ ��������
تأثیر سطوح مختلف ورزشی بر سرعت، نیرو و توان عمودی حین پرش اسکوات بازیکنان مرد فوتبال

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 141-149

10.22037/jrm.2017.1100305

سارا ابراهیمی؛ فریبرز محمدی پور؛ محمد رضا امیر سیف الدینی