نویسنده = ���������������� ��������
ارتباط بین شناخت و نقص شناختی ملایم و دستگاه عصبی- شنوایی

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 230-238

10.22037/jrm.2017.1100344

عبدالله موسوی؛ ایوب ولدبیگی؛ رسول پناهی