نویسنده = ������������������ ����������
مقایسه کفایت تنفسی بر اساس MPTو S/Z Ratio درآموزگاران با/بدون ریسک ابتلا به مشکل صوت براساس نمره چک لیست SIVD

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 119-126

10.22037/jrm.2016.1100242

مریم فهام؛ حسین پیری زاده؛ مریم وهاب؛ مجتبی مهرآوران؛ اکرم احمدی