نویسنده = �������� �������������� ������
استرس اکسیداتیو و مرگ سلولی ناشی از نویز

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 311-317

10.22037/jrm.2017.110380.1243

اکرم پوربخت؛ سحر شمیل شوشتری؛ سهند نکوئیان؛ مجتبی توکلی


تاثیر آنتی اکسیدان ها در پیشگیری از کم شنوایی ناشی از نویز

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 192-198

10.22037/jrm.2016.1100239

سحر شمیل شوشتری؛ اکرم پوربخت؛ مجتبی توکلی