نویسنده = لیلا فرجی
تاثیر مواجهه با محیط تحت تقویت شده آکوستیک بر دستگاه شنوایی

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 210-225

10.22037/jrm.2017.1100249

عبدالله موسوی؛ نگین صالحی؛ لیلا فرجی


نقش پتانسیل های وابسته به رخداد در بررسی توجه انتخابی شنوایی

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 264-278

10.22037/jrm.2017.1100440

عبدالله موسوی؛ پریسا رسولی فرد؛ لیلا فرجی


بررسی اثرات کوتاه مدت نویز بر مسیرهای شنوایی

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 226-237

10.22037/jrm.2016.1100404

عبدالله موسوی؛ مرضیه امیری؛ لیلا فرجی