نویسنده = ������������ ������������ ��������
تاثیر یک وهله خستگی عمومی بر میزان هماهنگی و تغییرپذیری بین مفاصل ناحیۀ تنه قایقرانان نخبه

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 158-167

10.22037/jrm.2020.113483.2376

اعظم دانشور؛ حیدر صادقی؛ زهره برهانی کاخکی؛ مهدی تقوا