نویسنده = ������������ �������� ����������
مقایسه فعالیت الکتریکی عضلات کوادریسپس بین سه نوع انقباض اکستنسور زانو با بارهای مختلف در زنان جوان

دوره 5، شماره 4، آذر و دی 1395، صفحه 65-75

10.22037/jrm.2016.1100213

سید حسین حسینی؛ فرزانه ساکی؛ شهاب الدین باقری؛ عاطفه یاراحمدی