نویسنده = �������������� ��������
گروه ‌درمانی حمایتی و دیابت نوع 2: اثربخشی گروه‌درمانی حمایتی بر کنترل قند خون

دوره 6، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 28-35

10.22037/jrm.2017.1100250

سعید ایمانی؛ مجید صفاری نیا؛ مریم زارع؛ زینب شایقیان