نویسنده = زهرا زین الدینی
ساختار عاملی و اعتباریابی پرسش‌نامه درجه‌بندی رفتاری کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 144-153

10.32598/SJRM.11.1.15

فاطمه سلیمی نوه؛ ویدا اندیشمند؛ زهرا زین الدینی؛ امان الله سلطانی


رابطه انواع اختلالات شخصیت با شدت آسیب ناشی از اعتیاد در مردان ایرانی مصرف کننده مواد

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 117-125

10.22037/jrm.2015.1100156

سیما سادات نوربخش؛ زهرا زین الدینی؛ زینب خانجانی؛ حمید پورشریفی؛ سپیده راجزی اصفهانی؛ مژگان محمدزاده؛ افسانه یوسفی؛ فهیمه ملکی