نویسنده = �������������� ������
بررسی اعتبارکنتاچک دراندازه گیری انحنای پایه لنزهای تماسی سخت

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 111-116

10.22037/jrm.2015.1100155

سید مهدی طباطبائی؛ حمید علوی مجد؛ محمد آقازاده امیری؛ رضا ایرانی