نویسنده = ������������ ��������
بررسی شاخص‌های اکوستیک صوت در میان ورزشکاران بزرگسال با افت شنوایی

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 226-234

10.22037/jrm.2016.1100287

علی محمدزاده؛ سیده زهره موسوی؛ مجید اشرفی


بررسی تکرارپذیری اجزای پاسخ های عضلانی برانگیخته دهلیزی در ثبت از راه هوایی و استخوانی در افراد هنجار

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 74-84

10.22037/jrm.2015.1100151

هما زرین کوب؛ ایمان جلیلوند؛ مجید اشرفی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان