نویسنده = ���������������� ����������
بررسی تکرارپذیری اجزای پاسخ های عضلانی برانگیخته دهلیزی در ثبت از راه هوایی و استخوانی در افراد هنجار

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 74-84

10.22037/jrm.2015.1100151

هما زرین کوب؛ ایمان جلیلوند؛ مجید اشرفی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان