نویسنده = ������ ������ ������������ ������ ������