نویسنده = ���������� �������� ���������������� ������