نویسنده = ���������� ������������ ������ ��������
بررسی تاثیر درمان دستی بر شدت علایم حسی و تانسیون پذیری عصب مدین در گرفتاریان به سندروم تونل کارپ

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 184-192

10.22037/jrm.2016.1100188

سید مهدی بانان خجسته؛ میر علی اعتراف اسکویی؛ محمد تقی پور؛ قدمعلی طالبی