نویسنده = ������������������ ��������
سیر تحولی توجه پایدار در نمونه ای از کودکان ایرانی

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 1-6

10.22037/jrm.2013.1100135

وحید نجاتی؛ بهاره برزگر؛ پگاه پورگلدوز