نویسنده = ������������ �������������� ��������
توانمندی مولکول هیدروژن در کاربردهای پیشگیری و درمانی در کم شنوایی ناشی از نویز

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 55-66

10.22037/jrm.2013.1100134

عبدالله موسوی؛ فرشته باقری؛ حمید رمضانی فرخانی