نویسنده = �������� ���������������� ������ ������������
بررسی مقایسه ای اثر زاویه فیس فرم بر روی حدت بینایی با تباین پایین قبل و بعد از محاسبه تغییرات نمره ناشی از آن

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 46-54

10.22037/jrm.2013.1100133

سید علیرضا صادق اصفهانی؛ محمد آقازاده امیری؛ سید مهدی طباطبایی