نویسنده = ������������ �������� ����������
تاثیرتکنیک های یوگا بر کاهش تظاهرات روانی سندرم بی حرکتی در زنان سالمند

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 37-45

10.22037/jrm.2013.1100132

سیده افروز موسوی؛ سید محمد کاظم واعظ موسوی؛ عادله زهتاب نجفی