نویسنده = ������������������ ������������
بررسی بسامد پایه‌ی صدای آموزگاران مقطع ابتدایی در واکه‌های زبان فارسی

دوره 2، شماره 4، آذر و دی 1392، صفحه 8-14

10.22037/jrm.2013.1100128

نازیلا صندوقدار؛ بلقیس روشن؛ یحیی مدرسی تهرانی