نویسنده = �������� ������������ ����������
اثر معنا در وقوع ناروانی در بزرگسالان لکنتی و غیر لکنتی

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1392، صفحه 31-38

10.22037/jrm.2013.1100114

آتوسا مظفر زنگنه؛ شیدا پولادی؛ بهروز محمودی بختیاری؛ حمید حقانی