نویسنده = �������������������� ��������
بررسی عوامل موثر در پیشگیری از زمین خوردن و شکستگی استخوانی سالمندان

دوره 1، شماره 4، آذر و دی 1391، صفحه 47-56

10.22037/jrm.2012.1100102

رقیه اسمعیلی؛ ژیلا عابدسعیدی؛ مهرداد اسماعیلی؛ جلیل کاوه