نویسنده = ���������������� ����������
بررسی اثر عمل جراحی اینتراکور بر حدت بینایی و عیب انکساری افراد پیرچشم

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 39-45

10.22037/jrm.2014.1100091

محمود جوشقانی؛ محمد آقازاده امیری؛ مهدیس میرزایی منصف