نویسنده = ������ ���������� ��������
بررسی حافظه بخاطرسپاری اعداد در کودکان 7-12 سال

دوره 3، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 1-7

10.22037/jrm.2014.1100086

طیبه تقی زاده؛ علی محمدزاده؛ وحید نجاتی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان