نویسنده = ���������������� �������������� ��������
مقایسه شاخص بلین- آمبروسیو و معیار رابینوویتس در افراد کاندید جراحی انکساری

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 19-25

10.22037/jrm.2014.1100072

سارا اسماعیلی شاهویر؛ مهدی رخصت یزدی؛ علی میرزاجانی؛ ابراهیم جعفرزاده پور