نویسنده = ������ ���������� ��������
مقایسه تعادل ایستا و پویا در ورزشکاران مرد آماتور

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 89-98

10.22037/jrm.2014.1100069

فواد فیض الهی؛ محمدعلی آذربایجانی