نویسنده = �������������� ����������
کارکردهای اجرایی در کودکان اتیسم: مقایسه توانایی طرح ریزی در کودکان اتیسم و کودکان طبیعی 6 تا 12 سال

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 101-108

10.22037/jrm.2016.1100261

فاطمه پرویزی؛ لاله لاجوردی؛ مهدی علیزاده زارع؛ حسن عشایری


بررسی تکرارپذیری مقیاس اندازه گیری راستا و دامنه حرکتی ستون فقرات در کودکان فلج مغزی اسپاستیک

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 53-61

10.22037/jrm.2014.1100063

قدسیه جوینی؛ پروین راجی؛ احمدرضا باغستانی؛ فاطمه پرویزی