نویسنده = ���������������������� ��������������
بررسی تاثیر دریافت بازخورد بینایی از طریق آئینه در نتایج باز آموزی حسی پس از ترمیم اعصاب مدین/ اولنار در اندام فوقانی

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 84-94

10.22037/jrm.2016.1100205

فرزانه صابری؛ لاله لاجوردی؛ لیلا میرزایی؛ حسینعلی عبدالرزاقی؛ سعیده سلطانی