نویسنده = ���������������������� ��������������
آیا دریافت بازخورد بینایی بوسیله آئینه می تواند نتایج حرکتی پس از ترمیم عصب را بهبود بخشد؟ یک کارآزمایی بالینی تصادفی

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 76-85

10.22037/jrm.2016.1100320

سعیده سلطانی؛ لاله لاجوردی؛ لیلا میرزایی؛ حسینعلی عبدالرزاقی؛ فرزانه صابری