نویسنده = داوود سبحانی راد
ارتباط بین حرکات سریع و متناوب دهانی ( دیادوکوکینزیس ) وقابلیت وضوح گفتاردرکودکان شکاف کام 5 تا 6 سال

دوره 4، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 48-56

10.22037/jrm.2015.1100148

نجمه مردانی؛ داود سبحانی راد؛ سهیل براتیان؛ علی قلیان اول؛ حمیده قایمی