نویسنده = �������������� ������ ����������
بررسی میکروارگانیسم های موجود در سطح عدسی های تماسی نرم سیلیکون_ هیدروژلی پس از سه ماه استفاده روزانه در کلینیک بینایی سنجی شهرستان درگز در سال های 91 و 92

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 62-69

10.22037/jrm.2015.1100027

میر یعقوب زینالی؛ بهرام خسروی؛ محمدرضا آقازاده امیری؛ سید مهدی طباطبایی؛ محمدرضا احمد زاده