نویسنده = ���������� ���������� ������������
تاثیر فعالیت های موسیقایی بر مشارکت پذیری کودکان اتیستیک 12-6 سال شهرستان تهران در فعالیت های رسمی و غیر رسمی

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 31-35

10.22037/jrm.2012.1100051

شهرزاد سلطان زاده؛ نرگس شفارودی؛ میترا خلف بیگی؛ سید روح اله افتخاری