نویسنده = �������� ��������
بررسی فراوانی اختلال دید رنگ اکتسابی کارکنان بخش های مختلف کارخانه ی مواد شوینده

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-6

10.22037/jrm.2013.1100103

نگار پیلوار؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ علی میرزاجانی؛ محمد خلج؛ مهدی خباز خوب