نویسنده = �������������������� ������
مقایسه ی زمان عکس العمل بینایی به محرک نوری قرمز و سبز

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 119-125

10.22037/jrm.2016.1100165

سمیره درویش پور؛ علی میرزاجانی؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ آزاده شادمهر


مقایسه شاخص بلین- آمبروسیو و معیار رابینوویتس در افراد کاندید جراحی انکساری

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 19-25

10.22037/jrm.2014.1100072

سارا اسماعیلی شاهویر؛ مهدی رخصت یزدی؛ علی میرزاجانی؛ ابراهیم جعفرزاده پور


بررسی فراوانی اختلال دید رنگ اکتسابی کارکنان بخش های مختلف کارخانه ی مواد شوینده

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-6

10.22037/jrm.2013.1100103

نگار پیلوار؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ علی میرزاجانی؛ محمد خلج؛ مهدی خباز خوب