نویسنده = ���������� ��������
بررسی مروری مداخلات تکلیف مدار در کاردرمانی

دوره 6، شماره 3، مهر و آبان 1396، صفحه 239-248

10.22037/jrm.2017.1100362

سید علی حسینی؛ نرگس قمری؛ زهرا حیاتی زاده


بررسی ارتباط بین توان بالقوه انگیزش و مسیر پیشرفت شغلی در کاردرمانی

دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 141-150

10.22037/jrm.2016.1100187

نرگس قمری؛ مهدی رصافیانی؛ محبوبه قمری؛ فاطمه قمری؛ فرزانه یزدانی


بررسی نیاز های انگیزشی و ارتباط آن با توان بالقوه انگیزش در حرفه کاردرمانی

دوره 3، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 62-72

10.22037/jrm.2014.1100064

نرگس قمری؛ نرگس شفارودی؛ سید علیرضا درخشان راد؛ محبوبه قمری؛ عصمت قمری