نویسنده = مهری قاسمی
تاثیر فونوفورزیس هیدروکورتیزون و محلول دی متیل سولفوکساید بر نقاط ماشه ای غیرفعال عضله‌ی تراپزیوس فوقانی

دوره 3، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 54-62

10.22037/jrm.2014.1100076

زهرا تجملی؛ مهری قاسمی؛ مهرداد فیضی؛ علیرضا اکبرزاده باغبان


بررسی اثر تمرین تایچی بر علائم استئوآرتریت : مقاله مروری

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 55-62

10.22037/jrm.2013.1100140

مونا نهایت‌بین؛ مهری قاسمی؛ عباس رحیمی؛ صدیقه السادات نعیمی؛ سید مهدی طباطبایی