نویسنده = ������ ���������������� ����������
بررسی وضعیت مهارت های ارتباطی پایه دانشجویان کارشناسی ترم 6 و 8 دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی سال 91-1390

دوره 3، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 51-57

10.22037/jrm.2014.1100125

نوید میرزاخانی؛ طلیعه شیخ فندرسکی؛ سید مهدی طباطبایی؛ سید کامران سلطانی عربشاهی


ارتباط بین آزمون سطح شناختی Allen با آزمون CANTAB در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا

دوره 1، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 7-14

10.22037/jrm.2012.1100048

طلیعه شیخ فندرسکی؛ حسن عشایری؛ میترا میترا خلف بیگی