نویسنده = ������������ ������
بررسی ارتباط کف پای صاف با برخی فاکتورهای آنتروپومتریکی مرتبط در کودکان

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 126-134

10.22037/jrm.2016.1100174

صادق کریمی؛ امید کاشی؛ وحید احمدی منش؛ علی مرادی


اثر آنی کشش پویای عضلات چهارسرران، همسترینگ و دوقلو برحس عمقی مفصل زانو

دوره 4، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 86-96

10.22037/jrm.2015.1100030

علی مرادی؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد؛ رامین بیرانوند