نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی ارتباط کف پای صاف با برخی فاکتورهای آنتروپومتریکی مرتبط در کودکان

دوره 5، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 126-134

10.22037/jrm.2016.1100174

صادق کریمی؛ امید کاشی؛ وحید احمدی منش؛ علی مرادی