نویسنده = �������������������� �������� ��������
درمان مبتنی بر توانبخشی در کودکان دارای اختلالات پردازش شنوایی مرکزی

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 113-123

10.22037/jrm.2015.1100015

سیده زینب نورالدینی؛ احمد رضا ناظری


مقایسه امتیاز بازشناسی همخوان های انفجاری و سایشی در نویز همهمه

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 133-141

10.22037/jrm.2015.1100163

سیده زینب نورالدینی؛ علی محمدزاده؛ سید مهدی طباطبایی