اعضای هیات تحریریه

مدیر اجرایی

فرناز فتح اله زاده

شنوایی شناسی کارشناس ارشد شنوایی شناسی، عضو کادر آموزشی گروه شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221385030&origin=recordpage
fathollahzadehsbmu.ac.ir
+9821-77548496(242)
0000-0002-0839-4732

h-index: 2  

لینک گوگل اسگولار: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=kW54E4sAAAAJ