اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر خسرو خادمی کلانتری

فیزیوتراپی دکترای تخصصی فیزیوتراپی، استاد گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36944158200
k_khademisbmu.ac.ir
+9821-77548496(246)
0000-0001-7599-751X

h-index: 18