اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد قاسمی برومند

چشم پزشکی چشم پزشک، استاد گروه اپتومتری، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505914577
ghassemisbmu.ac.ir
0000-0003-2372-3861

h-index: 11